Programy dodatkowe

PROGRAMY EDUKACYJNE I PROFILAKTYCZNE:

 

"Czyste powietrze wokół nas"- program edukacji prozdrowotnej przedszkolaków służący ochronie ich zdrowia przed narażeniem na dym tytoniowy.

Główne założenia programu:

  • Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.
  • Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń.

W wychowaniu zdrowotnym dziecka program ten stanowi pierwszy etap nabywania wiedzy na temat szkodliwości dymu tytoniowego. Łączy się to również z poznawaniem sposobów radzenia sobie w tych sytuacjach codziennych, w których dziecko narażone jest na szkodliwe działanie dymu papierosowego. Kształtowanie i wychowanie człowieka zaczyna się od najmłodszych lat. Postawa obronna wobec zjawiska palenia tytoniu, którą uda się wykształcić u dziecka w wieku przedszkolnym, owocuje przez całe życie.

 

"Kubusiowi przyjaciele natury"- ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli. Celem programu skierowanego do przedszkolaków w całej Polsce jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne.

 

"Magiczna moc bajek" -międzynarodowy projekt czytelniczy.

Głównym celem projektu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością.


"Kreatywny Przedszkolak"-ogólnopolski projekt edukacyjny.

Głównym celem niniejszego projektu to kreatywne i twórcze działania nauczycieli z przedszkolakami oraz uruchamianie twórczości dzieci, by potrafiły zrobić „coś z niczego”. Istotne jest aby nauczyciel prowadzący zajęcia w ramach projektu, pokazywał dzieciom, iż można tworzyć piękne dzieła niekoniecznie kupując gotowe produkty. Doskonalenie umiejętności: planowania pracy, logicznego myślenia, doskonalenia motoryki małej, obowiązkowości(gdyż część materiałów dzieci zapewne będą przynosiły z domu), koncentracji i skupienia, współpracy, porządkowania swojego miejsca pracy,  traktuję jako efekt uboczny kreatywnych i twórczych działań w ramach projektu.

 

"Piękna nasza Polska cała"-międzynarodowy projekt edukacyjny.

Celem programu jest kształtowanie postaw patriotycznych , uwrażliwianie na piękno, folklor i tradycje Polski, kształtowanie tożsamości narodowej dzieci poprzez poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych, poznanie tradycji, zwyczajów, , poznanie tańców ludowych, wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem.
Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową i kierunkiem polityki oświatowej MEN.


"Mały miś w świecie wielkiej literatury"- międzynarodowy projekt edukacyjny.

 

Celem głównym projektu jest rozwijanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej Polsce i za granicą. A także:  zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom – uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych, tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela, wprowadzenie dziecka w świat literatury, budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną, przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych, kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego, rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci, rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli, kształtowanie postaw patriotycznych dzieci, włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego, promocja przedszkola, rozwijanie współpracy między nauczycielami.

 

 

"Eko-Ludek"- projekt edukacyjny


Główne cele projektu to przekazywanie dzieciom podstawowych wiadomości o ekosystemach i zjawiskach przyrodniczych znajdujących się w najbliższym środowisku,  poznanie znaczenia czystego powietrza dla zdrowia roślin, zwierząt i ludzi,  kształtowanie poczucia odpowiedzialności za wszelkie zmiany w środowisku, których sprawcą jest człowiek,  uświadomienie dzieciom problemu opakowań i świadomego ich wyboru,  zapoznanie dzieci z podstawowymi pojęciami i zadaniami ochrony roślin i zwierząt,  rozwijanie u dzieci zainteresowania źródłem pochodzenia żywności i umiejętności wyboru (wspólnie z rodzicami) zdrowej żywności.

 

"Idź ty lepiej koziołeczku szukać swego Pacanowa"-Ogólnopolski  Projekt  Edukacyjny.

Głównym założeniem projektu jest wprowadzenie dzieci w świat literatury dziecięcej, promowanie czytelnictwa,
wychowanie do wartości , kształtowanie właściwych postaw społecznych, poczucia przynależności narodowej, wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie. Projekt jest zgodny z zadaniami określonymi w Podstawie Programowej wychowania przedszkolnego, a także wpisuje się Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 - Działania wychowawcze. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.
NASZE PRZEDSZKOLE BIERZE UDZIAŁ W:


 

{foto73416}