Programy własne i innowacje

„Na tropie sukcesu” -innowacja pedagogiczna realizowana w grupie "Tropiciele"  realizowana przez  Jolantę Milczarek-Ratajczyk

Innowacja ta wychodzi naprzeciw potrzebom dzieci. Rozwija, wspomaga i ukierunkowuje ich zdolności zgodnie z potencjałem i możliwościami. Każde dziecko pragnie sukcesu. Sukces zaś zależy od tego co robimy i jak to robimy, zatem jest nam potrzebna praca całego mózgu. Jedną z bardziej znanych metod, która integruje ciało i umysł jest kinezjologia edukacyjna, której twórcą jest Paul E. Dennison. Ruch decyduje o właściwym rozwoju dziecka we wszystkich obszarach: intelektualnym, emocjonalnym, społecznym. Wspomaga rozwój, koryguje dysfunkcje rozwojowe, ułatwia naukę czytania, pisania, myślenie abstrakcyjne, analizę  i syntezę słuchową, wzrokową, koordynację ruchową, pamięć i koncentrację. Metoda ta korzystnie wpływa na stan równowagi psychicznej, poczucie własnej wartości, lepszą organizację wewnętrzną i zewnętrzną. Dzięki harmonijnej współpracy obu półkul mózgowych dzieci jak i dorośli z łatwością przyswajają sobie nową wiedzę, umiejętności. Brak równowagi między pracą obu półkul mózgowych zdaniem Dennisona, prowadzi do powstawania różnego rodzaju zakłóceń. Dziecko może mieć problemy np.: w nauce czytania i pisania, z koncentracją uwagi, wyrażaniem własnych emocji. Paul Dennison twierdzi, że powstałe zaburzenia („blokady”) można zlikwidować właśnie poprzez ruch. Proponuje on ćwiczenia bardzo łatwe i bezpieczne, które prowadzą do integracji obu półkul mózgu. Ćwiczenia będą wykorzystywane przed zajęciami jako rozgrzewka. Te ćwiczenia można też potraktować jako wskazówki do komponowania aktywności dzieci podczas zajęć właściwych. System prostych ćwiczeń integruje pracę obu półkul mózgowych i umożliwia wykorzystanie potencjału człowieka. Ćwiczenia te znacznie poprawiają:• koncentrację,• organizację,• komunikację,• wzrok, • pamięć,• rozumienie,• koordynację ruchową.

Kinezjologia edukacyjna może być stosowana na początku lub końcu zajęć. Czas jej trwania – około 5 min. Gimnastyce mózgu wystarczy poświęcić kilkanaście minut dziennie, by w krótkim czasie  osiągnąć  wymierne,  zauważalne  rezultaty.  Te, tak zwane ruchy naprzemienne powodują, iż przepływ  informacji z jednej półkuli mózgowej do drugiej następuje nawet do dwudziestu ośmiu razy szybciej.


„Przedszkolni badacze”-program własny realizowany w ramach kółka badawczego realizowanego w grupie "Tropiciele" przez Jolantę Milczarek-Ratajczyk

Celem zajęć jest zainteresowanie dzieci otaczającym światem, poznawanie wielorakości, złożoności i bogactwa świata, stymulowanie rozwoju, kreatywności, myślenia i ekspresji.  Poszerzanie wiedzy, poznanie nowych pojęć.  Sprawianie radości z możliwości eksperymentowania i działania.  Pomoc w odkrywaniu potencjału dziecka: -  kształtowanie zdolności do analizowania, budzenie ciekawości badawczej, umiejętne korzystanie z przyborów edukacyjnych takich jak: lornetka, mikroskop, lupai teleskop. Rozwijanie spostrzegawczości, twórczości i kreatywności. Umiejętne zastosowanie przez nauczycieli nowoczesnych metod pracy z elementami eksperymentu oraz nowatorskich rozwiązań. Wiek przedszkolny jest najlepszym okresem do odkrywania i zgłębiania tajników najbliższego otoczenia, gdyż jest pozbawiony niezdrowej rywalizacji i presji osiągania ocen. Zajęcia będą prowadzone raz
w miesiącu w grupie Tropicieli.


"Jesteśmy Polakami"- innowacja pedagogiczna realizowana w grupie "Indianie" realizowana przez Justynę Rzepa.

Celem nadrzędnym realizowanej w grupie innowacji jest zapoznanie dzieci z historią i tradycją regionu, zwyczajami ludowymi, a także budzenie w nich dumy i patriotyzmu lokalnego oraz narodowego. Innowacja służy kształtowaniu postawy przywiązania do kraju, wprowadzeniu dziecka w świat wartości uniwersalnych, wzbogaca wiedzę na temat edukacji patriotycznej, umożliwia poznanie ważnych wydarzeń z historii Polski.

 

"Przyrodniczo zakręceni"- innowacja pedagogiczna realizowana w grupie "Piratów" przez p. Sandrę Kowalską oraz w grupie "Indianie" przez p. Agatę Szkopik.

W przedszkolu mamy wiele okazji, aby rozbudzać wśród dzieci wrażliwość przyrodniczą. Odbywa się to poprzez kontakt ze światem roślin i zwierząt oraz z przyrodą nieożywioną, a także naukę dostrzegania, przeżywania i chęci obcowania z pięknem przyrody. Uwrażliwienie dzieci na piękno i konieczność ochrony przyrody powoduje wzrost ich świadomość na temat zagrożeń dla środowiska naturalnego i sprawia, że właściwie reagują na nieodpowiednie zachowania innych ludzi. Istotą innowacji jest wzbogacenie wiedzy dzieci na temat edukacji przyrodniczej, najbliższego otoczenia oraz edukacji ekologicznej.

„Mali kreatywni”-program własny realizowany w ramach kółka plastycznego realizowanego w grupie "Tropiciele" przez Martynę Lewandowską

Twórczość plastyczna jest jedną z najważniejszych form działalności dziecka w wieku przedszkolnym. Zajęcia plastyczne kształtują i rozwijają wrażliwość na piękno kształtów oraz barw otaczającej rzeczywistości. Celem programu jest rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych w toku różnorodnych działań plastycznych, wspieranie samodzielnych działań i zabaw twórczych dziecka, rozwijanie pomysłowości i wyobraźni w działaniu poprzez dostarczanie dziecku materiałów, narzędzi i środków oraz wskazywanie na różne możliwości ich wykorzystania, zaspokajanie poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, budowaniu pozytywnego obrazu samego siebie, w grupie rówieśniczej.


„Kulturalny Przedszkolak” – innowacja pedagogiczna realizowana przez Martę Krzeszewską w grupie "Krasnali"

Priorytetowym celem innowacji pedagogicznej „Kulturalny Przedszkolak” jest kształtowanie u dzieci umiejętności kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach. Przekazywanie i utrwalenie wiedzy na temat zdrowego, higienicznego stylu życia. Wdrożenie zasad ogólnie przyjętych wzorców zachowań. Nauczenie ich podstawowych zasad savoir vivre. Celem zajęć jest również nauczenie dzieci kulturalnego obcowania z ludźmi, kształcenie zachowań społecznie akceptowanych oraz wyrabianie wrażliwości na estetykę osobistą, pomieszczeń  i otoczenia. Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej, moralnej i społecznej wychowanka oraz jego indywidualnych zdolności twórczych. Umacnianie wiary we własne siły i zdolności do osiągania celów. Przygotowanie młodego człowieka do „kulturalnej aktywności” w społeczeństwie.

 

Mali Einsteini” program własny realizowany w ramach kółka badawczego przez Martę Bancerz w grupie „Krasnali”

Zabawa badawcza jest sposobem rozwijania aktywności własnej dziecka. Dziecko w sposób czynny i samodzielny zdobywa doświadczenie umysłowe. Działając myśli, poznaje funkcjonowanie przedmiotów, zjawisk, ich cech, właściwości, a także różnego rodzaju zależności przyczynowo –skutkowe między badanymi przedmiotami i zjawiskami. Zabawa wg W. Okonia jest: „działaniem swobodnym, wykonywanym dla własnej przyjemności, a opartym na udziale wyobraźni, tworzącej nowa rzeczywistość”. Dziecko z własnej woli podejmuje działalność, aby zaspokoić potrzebę poznawania otoczenia. W trakcie zabawy badawczej dziecko odkrywa nieznane mu dotychczas właściwości przedmiotów i zjawisk. Ważnym elementem nauki poprzez zabawę jest rozwój u dzieci ich naturalnej pasji odkrywania świata poprzez min. ciekawe eksperymenty fizyczne jak i chemiczne, które pokażą zjawiska z najbliższego otoczenia.  Po realizacji zajęć mam nadzieję, że dzieci rozwiną swoje talenty, możliwości, zwiększając tym samym poczucie własnej wartości i pewności siebie. Źródłem zabaw badawczych jest otaczająca dziecko rzeczywistość, która w naturalny sposób oddziałuje i rozwija potrzebę poznawania świata. Zabawy badawcze to zabawy, w których dzieci dążą do poznania właściwości rzeczy lub do zrozumienia sensu zjawiska w wyniku obserwacji oraz przeprowadzenia prostych eksperymentów. Motorem działania jest ciekawość świata, dociekliwość.