Procedura rekrutacji 2018/2019

 

Procedura rekrutacji

do  Przedszkola Samorządowego w Strykowie

na rok szkolny 2018/2019

 

 1. Zasady przyjęcia dzieci do Przedszkola na rok szkolny 2018/2019 określa:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59)

 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z dnia 21 marca 2017 r.).

 3. Zarządzenie Nr 8/ 2018 Burmistrza Strykowa z  dnia 30 stycznia 2018 r.

 4. Uchwała nr XXXIII/282/2017 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia z dnia 30 marca 2017r.  

   

 1. Postanowienia ogólne.

 

 1. Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

 2. Do Przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od trzech do sześciu lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor może przyjąć do Przedszkola dziecko, które ukończyło dwa i pół roku.

 3. W procesie rekrutacji nie uczestniczą dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w Przedszkolu.

 4. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie od 15 do 23 lutego 2018r.

 5. Deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego można pobrać ze strony internetowej przedszkola lub w kancelarii  przedszkola. Wzór deklaracji stanowi załącznik nr 1.

 6. W przypadku, gdy rodzic nie złoży deklaracji w ww. terminie, dziecko traci status kontynuującego wychowanie przedszkolne. W takiej sytuacji oraz w sytuacji zamiaru zmiany placówki rodzic jest zobowiązany do złożenia wniosku o przyjęcie do wybranej placówki, celem uczestniczenia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym.     

 7. Rekrutacja do przedszkola prowadzona jest na wolne miejsca, a podstawą przyjęcia dziecka do Przedszkola jest wniosek o przyjęcie, który może być pobrany drogą elektroniczną ze strony Przedszkola Samorządowego w Strykowie lub bezpośrednio w Przedszkolu. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2.

 8. Wypełniony wniosek wraz z obowiązkowymi załącznikami należy złożyć w Przedszkolu w okresie od 26 luty do 23 marca 2018 r. do godz. 15.00.

 9. Po podaniu do publicznej wiadomości dnia 9 kwietnia 2018r.  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych, rodzic/ opiekun prawny zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia woli  w dniach 10 – 13 kwietnia 2018r. do godz. 15.00, stanowiącego załącznik nr 3.

   

  III. Kryteria i zasady rekrutacji.

   

 1. Podczas pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola przyjmowane będą dzieci spełniające kryteria ustawowe:

 1. wielodzietność rodziny kandydata,

 2. niepełnosprawność kandydata,

 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 1. Jeżeli liczba dzieci spełniających następujące kryteria jest większa niż liczba miejsc w Przedszkolu, o przyjęciu do Przedszkola będą decydowały  kryteria stosowane na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego prowadzonego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stryków, na podstawie art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r.,poz. 59) oraz  Uchwały nr XXXIII/282/2017 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia z dnia 30 marca 2017 r.

 2. Kryteria dodatkowe ustalone przez Gminę Stryków:

L.p.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium

1

2

3

4

1

Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą

10

oświadczenie

2

Dziecko, którego rodzice mieszkają w Gminie Stryków i w rocznym zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu wskazują miejsce zamieszkania na terenie Gminy Stryków, osobiście lub za pośrednictwem płatnika

8 - w przypadku obojga rodziców,

4 - w przypadku jednego rodzica

oświadczenie rodzica o wskazaniu w rocznym zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu, miejsca zamieszkania na terenie Gminy Stryków (od każdego z rodziców)

3

Liczba zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu powyżej podstawy programowej (nie więcej niż 6 godzin dziennie, dotyczy przedszkola publicznego)

1 - za każdą dodatkową godzinę

oświadczenie

 

 

 

Dziecko zamieszkuje w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego działającego w tej szkole podstawowej (dotyczy oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej)

6

oświadczenie

4

Dziecko, które w poprzednim roku szkolnym uczestniczyło w postępowaniu rekrutacyjnym i nie zostało przyjęte do placówki do której składany jest wniosek

4

oświadczenie

5

Dziecko, którego rodzeństwo będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w placówce w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja

2

oświadczenie

6

Dziecko biorące udział w rekrutacji w wieku 3 – 4 lat (dotyczy przedszkola publicznego)

1

oświadczenie

 

IV.  Procedura odwoławcza.

 

1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych             
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic /opiekun prawny/ kandydata może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata  do przedszkola.

2. Uzasadnienie sporządza Komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia         
z wnioskiem o uzasadnienie. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia w tym najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia oraz liczbę punktów, która kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Rodzic /opiekun prawny/ kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązuje forma pisemna.

4. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej        
w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

 

V. Postanowienia końcowe.

 

 1. Przyjęcie dzieci spoza Gminy Stryków jest możliwe tylko po zrealizowaniu potrzeb mieszkańców Gminy Stryków i nie może wpływać na zmianę liczby oddziałów w Przedszkolu.

 2. Dzieci zamieszkałe poza Gminą Stryków przyjmowane będą także według kryteriów określonych na podstawie art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r.,poz. 59) oraz Uchwały nr XXXIII/282/2017 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia z dnia 30 marca 2017 r.

 3. Terminy składania dokumentów, terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy postępowania uzupełniającego ustala Zarządzeniem Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Strykowie na podstawie  Zarządzenia Nr 8/2018 Burmistrza Strykowa z  dnia 30 stycznia 2018 r.

 4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana Zarządzeniem przez Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Strykowie.

 5. Publikacja wyników naboru odbywać się będzie zgodnie harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Stryków na rok szkolny 2018/2019, określonym w Zarządzeniu Nr 8/ 2018 Burmistrza Strykowa z  dnia 30 stycznia 2018r.

 6. Decyzję o przyjęciu dziecka do Przedszkola podejmuje Komisja Rekrutacyjna, powołana przez Dyrektora Przedszkola odrębnym zarządzeniem.

 7. Regulamin obowiązuje z dniem wydania zarządzenia dyrektora o jego wprowadzeniu.

   

  Ważne!

 1. Wnioski o przyjęcie do Przedszkola wypełnione nieprawidłowo lub niekompletnie (mylny PESEL, brak podpisu, daty itp.) z powodu niespełnienia formalnych kryteriów, nie będą rozpatrywane.

 2. Podane informacje Rodzica/prawnego opiekuna, we wniosku, związane z kryteriami naboru w procesie rekrutacji są obligatoryjne, nie podlegają aneksowi, podczas podpisywania umowy.

   

   

  Dyrektor Przedszkola