Procedura postępowania w przypadku sygnałów wskazujących na głodzenie i zaniedbywanie dziecka

 

Opis procedury

 

 1. Wychowawca grupy dokonuje obserwacji dziecka, a następnie przeprowadza z nim rozmowę celem ustalenia jego sytuacji domowej (a w szczególności, czy rodzice zajmują się nim, czy rozmawia z nimi o swoich problemach, czy spożywa w domu posiłki i jak często, czy rodzice spożywają w domu alkohol i jak często, jak się do dziecka zwracają, czy spędzają z nim wolny czas).

   

 2. Po rozmowie z dzieckiem oraz jego kolegami i po wzięciu pod uwagę własnych obserwacji i uzyskanych już wcześniej informacji (np. od rodziców innych przedszkolaków, nauczycieli) wychowawca grupy podejmuje działania, których celem jest pomoc dziecku, a z dokonanych ustaleń sporządza notatkę.

   

 3. O dokonanych ustaleniach wychowawca informuje dyrektora przedszkola, przekazując mu swoją notatkę.

   

 4. Wychowawca grupy kontaktuje się z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka celem umówienia spotkania w przedszkolu. W spotkaniu tym biorą udział: wychowawca grupy, rodzice/prawni opiekunowie ucznia oraz dyrektor przedszkola. Podczas spotkania podjęta zostaje próba wyjaśnienia sytuacji i ustalenia przyczyny zaniedbania dziecka. Jeżeli jest nią zła sytuacja finansowa rodziny, wówczas uczestnicy spotkania ustalają zasady postępowania z dzieckiem i sposoby udzielenia pomocy zarówno jemu, jak i jego rodzinie.

   

 5. Gdy okaże się, że przyczyną zaniedbania dziecka jest demoralizacja (alkoholizm, narkomania w rodzinie, przemoc, niewydolność wychowawcza), wówczas dyrektor przedszkola informuje o ustaleniach policję i sąd rodzinny.

   

 6. Ogólne objawy i sygnały wskazujące na stosowanie przemocy wobec dziecka

   Wyróżnia  się  cztery  podstawowe  kategorie  złego  traktowania  dziecka:

 1. stosowanie  przemocy  fizycznej;

 2. stosowanie  przemocy  psychicznej  (emocjonalnej);

 3. wykorzystywanie  seksualne;

 4. zaniedbywanie.

     Dziecko  doznające  przemocy  fizycznej:

 1. może  mieć  siniaki,  oparzenia,  opuchlizny  na  różnych  częściach  ciała  i  rany  w  różnych  fazach  gojenia  się;

 2. może  mieć  rany  twarzy  i  głowy,  sińce  pod  oczami;

 3. może  mieć  złamania  i  zwichnięcia  -  powtarzające się;

 4. może  być  agresywne  lub  apatyczne;

 5. okazuje  lęk  przed  nagłym  dotknięciem  (unik,  skulenie  się);

 6. unika  kontaktów  społecznych  lub  wdaje  się  w  częste  bójki z  innymi  dziećmi;

 7. często  kłamie;

 8. może  nadużywać  substancji  psychoaktywnych;

 9. może  podejmować  próby  samobójcze

 10. mogą  występować  zaburzenia  jedzenia.

   

 1.  Dziecko  doznające  przemocy  emocjonalnej:

  1.  może  mieć  mimowolne  ruchy  mięśni  -  szczególnie  twarzy;

  2. może  mieć  zaburzenia  mowy  (wynikające  z  napięcia  nerwowego);

  3. może  mieć  dolegliwości  psychosomatyczne  (bóle  brzucha,  bóle  głowy,  mdłości;

  4. może  przejawiać  brak  poczucia  pewności  siebie;

  5. może  wykazywać  zachowania  destrukcyjne,  wycofanie  się,   depresję;

  6. może  okazywać  nadmierne  podporządkowanie  się  dorosłym;

  7. często  kłamać,  może  wykazywać  nieadekwatny  lęk  przez  konsekwencjami  różnych  działań  oraz  lęk  przed  porażką.

    

 2. Dziecko  wykorzystywane  seksualnie:

  1. może  okazywać  lęk  przed  określoną  osobą  lub  określonymi  miejscami;

  2. może  objawiać  nieuzasadniony  lęk  przed  badaniami  lekarskimi;

  3. jego  rysunki  mogą  mieć  tematykę  seksualną;

  4. może  wykazywać  nadmierną  pobudliwość  seksualną  (znajomość  zachowań  seksualnych  oraz  anatomii  narządów  płciowych);

  5. może  objawiać  zachowania   destrukcyjne;

  6. może  przejawiać  zaburzenia  emocjonalne.

    

 3.  Dziecko  zaniedbywane:

  1. może  przejawiać  zaburzenia  natury  emocjonalnej
   i  wychowawczej;

  2. może  objawiać  zaniedbania  natury  estetycznej;

  3. może  mieć  częste  nieobecności  w  przedszkolu, które są nie zgłaszane przez rodziców.

     

 1. Dyrektor może zwołać Radę pedagogiczną w celu przeanalizowania sytuacji dziecka. Podejmuje się decyzję o ewentualnym złożeniu wniosku do ośrodka pomocy społecznej w celu objęcia dziecka pomocą (np. dożywianiem) lub  decyzją wprowadzenia procedury „Niebieskiej karty”.

 2. Dyrektor ma prawo powiadomić policję lub Sąd Rodzinny w celu wglądu w sytuację rodzinną dziecka.

 3. Ze wszystkich podjętych działań zarówno nauczyciel jak i dyrektor przedszkola sporządza notatki służbowe.